Dataskyddsförordningen

Sonova Retail Sweden AB

Policy för behandling av personuppgifter

(Dataskyddspolicy)

1. OM DATASKYDDSPOLICYN

Denna dataskyddspolicy har som syfte att informera dig som kund om hur AudioNova, ett varumärke inom Sonova Retail Sweden AB, Vasagatan 5 2. Plan 241 38 Eslöv, under the Sonova AG concern e-mail info@audionova.se, Org.-nr. 556570-9234 ("Sonova Retail Sweden AB") behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har i relation till vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter.

2. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Vårt överordnade syfte med att behandla dina personuppgifter är att administrera din kundrelation, inklusive ditt köp av våra produkter. Utöver detta strävar vi även efter att förbättra och vidareutveckla våra produkter och ge dig en bättre kundupplevelse. Dina personuppgifter är således nödvändiga för att genomföra konkreta åtgärder, och de gör det också möjligt för oss att utveckla och optimera våra produkter.

3. INSAMLING AV TYPER AV PERSONUPPGIFTER

När du som kund genomför ett köp i vår verksamhet, registrerar vi nödvändiga personuppgifter om dig i förhållande till din kundrelation.  
 
Vi insamlar dina personuppgifter på följande sätt och från följande källor:
Du lämnar själv dina personuppgifter till oss i samband med ett köp av våra produkter i vår fysiska butik, via besök på vår hemsida eller via telefon, i samband med din prenumeration på nyhetsbrev och genom att fylla i våra enkätundersökningar;
Öronläkare och annan vårdpersonal som skickar uppgifter om dig, inklusive hänvisningar och bidragsansök-ningar, vilka kan vara till användning för vår behandling av ditt ärende och justering av din hörapparat.
Du använder dig av sociala medier såsom Facebook och Instagram, där du genom att följa och eventuellt kommentera våra inlägg eller använda funktioner, exempelvis Gilla, Dela eller hashtags, kommunicerar med oss.  
 
De personuppgifter som vi behandlar om dig utgörs i synnerhet av:
Identifieringsuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
Uppgifter om din hörapparat, inklusive typ, nummer, modell etc.
Uppgifter som är relaterade till transaktionen (ditt köp), inklusive produkttyp, betalningsmedel, pris och köp-historik.
Uppgifter om din hälsa som har betydelse för vår rådgivning och service till dig, exempelvis uppgifter om hörselnedsättning och andra fysiska eller psykiska handikapp, samt uppgifter relaterade därtill. 

4. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dataskydd är en integrerad del av vår verksamhet, och vi har ansvaret för skyddet av dina personuppgifter när du handlar och kommunicerar med oss. Vår behandling av dina personuppgifter sker alltid i överensstämmelse med gällande nationella och internationella regler och standarder. 
 
Behandlingen av dina personuppgifter sker när minst ett av följande villkor gäller:
Behandlingen är nödvändig för uppfyllelse av det köpeavtal, i vilket du är en part, och som ingår vid köp av våra produkter.
Du har gett ett frivilligt, specifikt, informerat och entydigt samtycke, exempelvis när du samtycker till motta-gande av vårt nyhetsbrev. 
Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet för vår verksamhet, exempelvis lag-ring av bokföringsmaterial under en given period. 
Behandlingen är nödvändig för att fastställa, åberopa eller försvara ett rättsligt krav, exempelvis i händelse av en tvist kring en viss produkt.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna driva ett legitimt intresse som väger tyngre än dina intressen. Vårt legitima intresse kan exempelvis vara att rikta våra erbjudanden och annonser till dig för att förbättra din kundupplevelse. 

5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi utbyter endast dina personuppgifter med mottagarna där det är nödvändigt i samband med din kundrelation hos oss.  Vi utbyter personuppgifter med följande mottagare:
 
Öronläkare eller annan vårdpersonal, vid utbyte av hänvisningar och bidragsansökningar;
Relevanta offentliga myndigheter inklusive regioner och kommuner;
DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium i samband med ett årligt tillsynsbesök; https://audiologi.dk/forside/professionelle/godkendelse-af-private-klinikker/
Banker när du genomför ett köp hos oss;
Våra samarbetspartners och leverantörer som är godkända för att hjälpa oss i samband med vår verksamhet.

6. LAGRING OCH RADERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter tills det inte längre är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Dina personuppgifter kommer därför att raderas enligt följande procedurer:
Uppgifter relaterade till kundjournalen raderas 10 år efter den sista anteckningen i journalen, såvida inte journalen har betydelse för ett klagomåls-, tillsyns-, eller ersättningsärende. I så fall lagras journalen så länge ärendet pågår. 
Bokföringsuppgifter i samband med dina köp kommer att lagras i 7 år från slutet av det räkenskapsår som avses i materialet.
Uppgifter som du har lämnat i samband med enkätundersökningar kommer att raderas eller anonymiseras efter avslutad undersökning.
Övrig korrespondens med dig kommer att lagras så länge du anses vara en aktiv kund, och efterföljande lag-ring sker endast om det finns ett särskilt dokumentationskrav. 

7. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Dina personuppgifter kan överföras till tredje land, dvs. länder utanför EU/EES, och Sonova Retail Sweden AB ska säkerställa att överföringen alltid sker på laglig grund.  Överföringsunderlaget kan bl.a. vara ett domslut från EU-kommissionen om en tillräcklig skyddsnivå, såsom i fallet med exempelvis Schweiz; EU-kommissionens standardav-talsbestämmelser för överföring av personuppgifter som mottagaren är bunden till eller EU-U.S.Privacy Shield, om mottagaren är etablerad i USA och certifierad enligt detta system.  Du kan begära att få en kopia av överföringsun-derlaget, som tillhandahålls av vår dataskyddsrådgivare, genom att kontakta oss enligt nedan under pt.‎9.

8. DINA RÄTTIGHETER

Vi har genomfört en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter. Eftersom dina personuppgifter behandlas, kan du använda dig av de rättigheter som anges nedan: Några av rättigheterna gäller dock endast under vissa omständigheter.  

8.1 RÄTTEN TILL TILLGÅNG

Du har rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, och i samband med detta också rätt att få information om:
Syftet med behandlingen; 
De olika kategorierna av personuppgifter; 
Mottagare eller kategorier av mottagare, inklusive mottagare i eventuella tredjeländer, och de nödvändiga ga-rantierna i detta sammanhang.
Lagringsperioden eller kriterierna för fastställande av denna;
Rätten till korrigering, radering, begränsning och invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter;
Rätten att inlämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten ;
Varifrån dina personuppgifter kommer. 
Förekomsten av automatiska beslut, inklusive profilering, och i detta sammanhang minsta möjliga informat-ion om logiken med dessa samt deras betydelse och förväntade konsekvenser.

8.2 RÄTTEN TILL KORRIGERING

Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade samt rätt att begära att ofullständiga personuppgifter ska kompletteras. 

8.3 RÄTTEN ATT RADERA 

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig ska raderas under vissa omständigheter, exempelvis om behand-lingen baseras på ditt uttryckliga samtycke och du drar tillbaka detta.

8.4 RÄTTEN TILL BEGRÄSNING 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, exempelvis i samband med att riktig-heten av dessa ifrågasätts.

8.5 RÄTTEN TILL DATAÖVERFÖRBARHET

När vår behandling utförs automatiskt och baseras på ditt samtycke eller på uppfyllelsen av ett avtal med dig, har du rätt att begära att få de personuppgifter som du själv har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format, samt rätt till att begära att dessa ska överföras till andra återförsäljare.

8.6 RÄTTEN TILL ATT GÖRA INVÄNDNINGAR 

Du har rätt att göra invändningar mot den behandling som dina personuppgifter genomgår hos oss, inklusive i syn-nerhet direktmarknadsföring. 

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.   Återkallar du ditt samtycke kommer detta dock inte att beröra den behandling av dina personuppgifter som ägde rum innan tillbakadragandet. 

9. FÖRFRÅGNINGAR OCH KLAGOMÅL

Har du frågor angående denna dataskyddspolicy, eller om du är oenig med oss beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta vår dataskyddsrådgivare 
Sille Gødsbøl Christensen på: sille.christensen@sonova.com, telefon; 39 76 02 05

Du har även möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten , som är den myndighet i Sverige som bl.a. övervakar företags behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på deras hemsida: https://www.datainspektionen.se/ 

10. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPOLICYN 

Denna dataskyddspolicy kommer att uppdateras och ändras med jämna mellanrum, samt när det är nödvändigt som ett resultat av lag- och praxisändringar på dataskyddsområdet. Vi rekommenderar därför att du löpande håller dig orienterad kring denna. Vissa ändringar kan kommuniceras direkt till dig via e-post och det kan hända att du blir om-bedd att acceptera eventuella betydande ändringar.