Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00
Home
Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Artikel 1 – Säljarens identitet
Namn: Sonova Audiological Care Sweden AB verker under namnet AudioNova, nedan kallat ”Sonova”
Företagsadress: Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma, Sverige
Telefonnummer: 010-331 96 00
Registrerat hos Bolagsverket i Sverige med registreringsnummer 556570-9234
Momsregistreringsnummer: SE556570923401 

Sonova Audiological Care AB ingår i Sonova AG som har huvudkontor i Stäfa i Schweiz. Sonova är en registrerad återförsäljare av medicinsk utrustning.

Artikel 2 – Tillämplighet
1. Dessa Allmänna Villkor (”Villkoren”) gäller alla erbjudanden från Sonova,  samt alla efterföljande avtal som ingås mellan dig och Sonova

2. Innan ett ”distansavtal” (avser i detta sammanhang ett avtal som har ingåtts online) träder i kraft, ges du möjlighet att ta del av dessa Villkor. Du ges möjlighet att spara dessa Villkor i ditt lokala system.

3. Skulle det förekomma avvikelser mellan villkoren i dessa Villkor kan du åberopa de bestämmelser som ger dig störst fördel.

Artikel 3 – Erbjudanden
1. Skulle något erbjudande från Sonova vara tidsbegränsat anges villkoren för det erbjudandet uttryckligen.

2. Alla erbjudanden omfattas av en fullständig och exakt beskrivning av de erbjudna varorna och/eller tjänsterna. Dessa beskrivningar ger dig den information som krävs för att du ska kunna avgöra om erbjudandet är acceptabelt. Om Sonova använder sig av bilder av de erbjudna produkterna/tjänsterna, ska Sonova säkerställa att bilderna är realistiska och representativa för erbjudandet.

3. Om ett erbjudande från Sonova är uppenbart behäftat med fel eller misstag, har Sonova ingen skyldighet att fullfölja erbjudandet. För att undvika missförstånd omfattar detta situationer där ett nedsatt pris för en produkt/tjänst är uppenbart felaktigt.

4. Alla erbjudanden från Sonova innehåller den information som du behöver för att få en tydlig överblick av vilka rättigheter och skyldigheter du har om du accepterar erbjudandet.

Artikel 4 – Avtal
1. Avtalet mellan dig och Sonova träder i kraft när du accepterar erbjudandet från Sonova.

2. När du har accepterat erbjudandet, ger Sonova dig en bekräftelse på detta snarast genom att antingen skicka ett e-postmeddelande eller ringa till dig. Fram till att du mottar denna bekräftelse har du rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

3. Sonova har vidtagit åtgärder för att säkerställa att avtalet ingås på ett tryggt och säkert sätt. I de fall då du ges möjlighet att betala med hjälp av ett digitalt hjälpmedel säkerställer Sonova att adekvata säkerhetsåtgärder vidtas.

4. Sonova kan, i den mån detta tillåts av gällande lagstiftning och föreskrifter, avgöra om du har uppfyllt dina betalningsskyldigheter och andra relevanta skyldigheter. Om Sonova på ett objektivt sätt avgör att så inte är fallet, har Sonova rätt att säga upp avtalet. Eventuella belopp som har betalats i ett sådant fall återbetalas.

5. När produkten/tjänsten levereras till dig, informerar Sonova dig om följande:
  • a)    En fysisk adress där du kan lämna klagomål.
  • b)    Villkor för och hur du utövar din ångerrätt.
  • c)    Information om service och garanti.
  • d)    Priset (inklusive alla kostnader och avgifter), leveranskostnader, betalningsalternativ och  leveransalternativ.
  • e)    Hur du säger upp avtalet om det har en löptid som överstiger ett år.
  • f)    Ett standardformulär för hur du utövar din ångerrätt.

6. I det fall där Sonova har en varaktig skyldighet eller en skyldighet som kräver att Sonova på regelbunden basis ska uppfylla skyldigheter, är föregående punkt endast tillämplig på den första leveransen.

Artikel 5 – Rätten till hävning
1. Du har rätt att säga upp ett avtal med Sonova inom 14 dagar från det datum då du tog emot de beställda produkterna (”betänketiden”) utan att behöva ge något skäl för din uppsägning. Sonova har rätt att be dig om att få ett skäl, men kan inte kräva av dig att du ska tillhandahålla ett skäl för att ha sagt upp avtalet inom de första 14 dagarna.

2. Ångerrätten gäller endast för avtalet i den utsträckning som hävningen avser produkter som inte är specialanpassade, inte har begränsad hållbarhet, eller är avsedda för engångsbruk, såvida sådana engångsprodukter inte är oanvända.

3. Vissa produkter får du av hygieniska skäl inte returnera om du har brutit originalförpackningen. Detta avser hörselskydd, öronproppar och rengöringsprodukter för sådana produkter.

4. Eventuella tillbehör, manualer och liknande ska returneras tillsammans med produkten.

5. Du kan använda dig av standardformuläret för ångerrätt om du vill utöva din rätt i enlighet med denna punkt.

6. När dy nyttjar din ångerrätt ansvarar du för att produkten inte oavsiktligt skadad eller försämrad till dess att returen når Sonova. Eventuell värdeminskning bestäms alltid utifrån den enskilda situationen.

Artikel 6 – Skyldigheter under betänketiden
1. Under betänketiden måste du behandla produkten och förpackningen varsamt och du får inte använda produkterna eller packa upp dem eller bryta några förseglingar på paketet du har tagit emot. 

Artikel 7 – Dina skyldigheter när du utövar din ångerrätt
1. Om du väljer att utöva din ångerrätt måste du ringa vårt callcenter på 010-331 96 00

2. Efter att du har informerat Sonova om ditt val, enligt beskrivningen i föregående punkt, måste du så fort som möjligt, och senast inom fjorton dagar från att du informerade oss, returnera produkterna till Sonova, utom i de fall där Sonova har erbjudit sig att hämta upp produkterna hos dig.

3. Produkterna ska returneras till Sonova tillsammans med alla medföljande tillbehör och bruksanvisningar, samt den ursprungliga förpackningen med sina ursprungliga förseglingar i enlighet med instruktioner från Sonova. Om du skulle ha brutit några förseglingar, packat upp eller använt produkten och ändå returnerar den under betänketiden så kan Sonova komma att göra avdrag för eventuell värdeminskning på produkten. Vissa produkter får du av hygieniska skäl inte returnera om du har brutit originalförpackningen. Detta avser hörselskydd, öronproppar och rengöringsprodukter för sådana produkter.

4. Om du skickar tillbaka produkter till Sonova, bör du spara ett kvitto som visar när du skickade dem. Du bär risken och bevisbördan för de returnerade produkterna.

5. Du ansvarar för returkostnaderna för produkterna, såvida Sonova inte har angett att Sonova ska stå för de kostnaderna.

Artikel 8 – Sonovas skyldigheter om du utövar din rätt till hävning
1. Sonova betalar tillbaka pengarna för produkterna inom 14 dagar från att Sonova har fått din produkt i retur eller du kan styrka att du har returnerat den.

2. Sonova betalar tillbaka pengarna till det konto som användes i samband med köpet.

Artikel 9 – Undantag i rätten till hävning
1. Sonova har rätt att utesluta ångerrätten för följande produkter, under förutsättning att ett sådant undantag omnämns innan avtalet ingås mellan dig och Sonova:

2. Produkter som är förseglade, eller som av hälso- eller hygienskäl inte är lämpliga att skicka tillbaka efter öppning/användning.

Artikel 10 – Returer
1. Om du väljer att utöva din ångerrätt och returnerar en produkt du har köpt till Sonova, måste du först kontakta Sonova för att registrera returen. Observera att specialanpassade produkter och produkter med begränsad hållbarhet är undantagna från ångerrätten. Du måste skicka tillbaka produkten till Sonova inom 14 dagar från det datum då du först meddelade Sonova (du ansvarar för att tillhandahålla bevis på att produkten har skickats tillbaka inom denna tidsfrist).

2. Om du skickar tillbaka produkten till Sonova, måste du skicka med alla tillbehör och bilagor och, i så stor utsträckning som det rimligen går, i sitt ursprungsskick och i sin originalförpackning.

3. Efter att Sonova har tagit emot den returnerade produkten, ska den fullständiga kostnaden för produkten, inklusive leveranskostnad återbetalas till ditt bankkonto. Observera att leveranskostnaderna som du betalade för att få produkten skickad till dig inte betalas tillbaka tillsammans med kostnaderna för produkten då Sonova betalar tillbaka kostnaderna för den returnerade produkten om du endast returnerar del av en order.

Artikel 11 – Pris
1. Alla priser anges inklusive moms och leveranskostnader, såvida inget annat specifikt har angetts.

2. Priser som gäller produkter som omfattas av ett tidsbegränsat erbjudande höjs inte under den tid som erbjudandet gäller, med undantag för om momssatsen höjs, och som då tillämpas direkt.

3. Ordinarie priser för produkter kan alltid komma att ändras. Det pris som gäller är det som tillämpas i det ögonblick då du accepterar erbjudandet.

Artikel 12 – Uppfyllande av skyldigheter och tilläggsgaranti
1. Sonova garanterar att produkterna som levereras är samma produkter som har erbjudits och att produkterna kan användas för avsett ändamål. Sonova garanterar även att produkterna uppfyller gällande krav i lagstiftning och föreskrifter vid tidpunkten för avtalets ingående. Sonova ger dock inga garantier för huruvida produkterna är lämpliga för andra ändamål.

2. Tilläggsgaranti urholkar aldrig några rättigheter i avtalet, däribland de som anges i dessa Villkor.

3. En tilläggsgaranti anses inkludera alla skyldigheter Sonova har gentemot dig utöver den lagstadgade bindande garantin.

Artikel 13 – Leverans
1. Sonova levererar de beställda produkterna till den adress du anger när du skickar beställningen och hanterar mottagna beställningar och leveranser av produkter till dig noggrant och omsorgsfullt. Sonova levererar endast till adresser i Sverige.

2. Sonova strävar efter att skicka de beställda produkterna till dig inom en skälig tidsfrist, dock senast inom 15 dagar, såvida inga särskilda överenskommelser har överenskommits. Om leveransen blir försenad oavsett skäl, eller om leveransen endast kan skickas i separata delleveranser, meddelar Sonova dig om detta inom en rimlig tidsperiod, dock alltid senast inom 15 dagar från det att du skickade beställningen. Om Sonova inte kan leverera alla beställda produkter till dig inom en rimlig tidsperiod, meddelar Sonova dig om detta. Om du har fått ett sådant meddelande, har du rätt att säga upp avtalet och få pengarna tillbaka för hela beloppet du har betalat.

3. Efter att avtalet har sagts upp i enlighet med föregående punkt kommer Sonova att omedelbart betala tillbaka det belopp du har betalat.

4. Risken för de beställda produkterna bärs av Sonova fram till att produkterna har levererats till dig.

Artikel 14 – Betalning/återtagandeförbehåll
1. Såvida inget annat specifikt har avtalats, måste betalningen för de beställda produkterna mottas inom den tidsfrist som anges på fakturan. Betalningen kan ske genom banköverföring. Om betalning sker via banköverföring eller betalkort har Sonova rätt att dra beloppet för betalning så snart betalningsmetoden har verifierats. 

2. Skulle det finnas oklarheter i betalningsuppgifterna måste du omedelbart meddela Sonova om detta.

3. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter inom 14 dagar från att Sonova har påmint dig om detta, har Sonova rätt att ta ut en lagstadgad räntesats för betalningen, samt full kompensation för övriga kostnader som uppstått vid inkasseringen av betalningen.

4. Övergången av äganderätten för alla produkter sker endast efter att betalningen för dem har tagits emot av Sonova.

Artikel 15 – Ansvarsbegränsning
1. Sonova ansvarar inte för ineffektivitet som uppkommer på grund av force majeure, och som leder till att Sonova inte, helt eller delvis, kan genomföra köpet inom den tidsfrist som anges i avtalet.

2. Sonova bär inget ansvar gentemot köparen, förutom vid avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet, till följd av ineffektivitet eller brister i samband med internetanvändning och som faller utanför Sonovas eller dess leverantörers kontroll.

3. Sonova ansvarar inte heller för skador, förluster och kostnader som köparen har ådragit sig på grund av att avtalet inte har fullföljts av skäl som inte beror på Sonova, varvid köparen har rätt till full återbetalning av betalningen, samt övriga avgifter som köparen har ådragit sig.

4. Sonova bär inget ansvar för bedräglig eller olaglig användning på grund av tredje part, kreditkort, checkar och andra betalningsmedel vid betalningen av produkterna, om Sonova kan bevisa att Sonova har vidtagit alla möjliga försiktighetsåtgärder utifrån de bästa kunskaperna och erfarenheten vid den tidpunkten, samt med tillbörlig aktsamhet.

5. Köparen ansvarar aldrig för förseningar eller betalningsmisslyckanden om köparen kan bevisa att han eller hon har betalat i tid och enligt anvisningar som Sonova har angett.

6. Köparen åtar sig att ersätta och hålla Sonova skadelöst för alla anspråk från tredje part gällande skada eller förstörelse av produkterna som beror på felaktig hantering.

Artikel 16 – Hantering av klagomål
1. Sonova har infört en procedur för klagomålshantering och hanterar alla klagomål som gäller Sonovas produkter eller tjänster i enlighet med denna procedur. Om du har eventuella klagomål gällande produkternas funktion ska du kontakta Sonova OMEDELBART.

2. Klagomål som rör beställda produkter ska skickas till Sonova inom den lagstadgade tidsfrist som föreskrivs av svensk lagstiftning. Klagomålet måste skickas till Sonovas kundtjänstcenter och ska inbegripa alla relevanta uppgifter och omständigheter. Sonova förbehåller sig rätten att utreda klagomål som gäller påstådda defekter innan beslutet om huruvida du ska få ersättning eller inte tas, och vilket sätt som ersättningen ska ske på.

3. Under normala omständigheter där Sonova tar emot ett klagomål med alla relevanta uppgifter, strävar Sonova efter att besvara klagomålet inom 14 dagar, såvida klagomålet inte är av sådan komplex natur att Sonova rimligtvis inte kan förväntas besvara det inom denna tidsfrist, och då kommer Sonova att meddela dig om en förväntad tidsfrist inom vilken du bör få ett svar.

4. Sonova tillverkar och säljer produkter som klassificeras som medicinsk utrustning och kan komma att behöva lämna ut uppgifter om ditt klagomål till nationella eller internationella myndigheter.

5. Ett klagomål som rör någon av Sonovas produkter kan lämnas genom att du ringer Sonovas kundtjänstcenter på 010-331 96 00, skickar ett e-postmeddelande till kundservice@audionova.se. Om du inte är nöjd med Sonovas svar på ditt klagomål kan du lämna in ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). 

6. Du bör alltid ge Sonova minst fyra veckors svarstid för att besvara ditt klagomål och tillhandahålla en lösning som godtas av båda parter. Efter denna frist blir klagomålet föremål för tvistelösningsförfarandet som anges i nästa artikel.

Artikel 17 – Reglerande lagstiftning
1. Tvister som uppstår i samband med avtalet mellan dig och Sonova och som omfattas av dessa Villkor, är exklusivt föremål för svensk lagstiftning.

Artikel 18 – Tilläggsvillkor
1. Tilläggsvillkor eller villkor som härleds från villkoren som anges i dessa Villkor, kan inte innebära nackdelar för dig och måste avtalas skriftligen, eller i sådan form som enkelt kan användas som bevis för att du har samtyckt till sådana härledda villkor.

Artikel 19 – Ändringar i dessa allmänna villkor
1. Ändringar i dessa villkor gäller endast efter att de har publicerats på lämplig plats och efter att du har meddelats om dem. Om dessa Villkor ändras under tidsfristen för erbjudandet ska de villkor som är till störst fördel för dig gälla.

Version: 23. November 2020