Översikt:

Absolut och relativt gehör: Vad är skillnaden?

Absolut gehör är förmågan att exakt identifiera eller återskapa musiktoner utan behov av en referenstonhöjd. 3 Personer med absolut gehör har en inbyggd känsla för tonhöjd som gör det möjligt för dem att känna igen och återkalla specifika frekvenser eller musikaliska toner. Personen kan lätt identifiera en not som ett A, C#, eller vilken annan ton som helst utan att behöva hjälp.4

Å andra sidan är personer med relativt gehör beroende av att jämföra tonhöjder med en känd referenspunkt, som en tidigare spelad ton eller ett musikinstrument.

Absolut gehör och relativt gehör representerar två olika sätt att uppfatta och förstå musikaliska tonhöjder på.

Som tidigare nämnts hänvisar absolut gehör till förmågan att identifiera en not vid namn utan någon referens. Relativt gehör är förmågan att identifiera och förstå förhållandet mellan tonhöjder.

Musikerna med relativt gehör kan bestämma intervaller, melodier och ackord genom att jämföra dem med en känd utgångspunkt eller tonart.

Är ”perfect pitch” sällsynt?

Perfect pitch anses generellt vara en sällsynt förmåga. Det uppskattas att cirka 1 av 10 000 människor har absolut gehör.2

Forskning tyder på att det är vanligare bland personer med en musikalisk bakgrund, såsom professionella musiker eller personer som började med musikträning i ung ålder. De exakta orsakerna och mekanismerna bakom utvecklingen av absolut gehör är dock ännu inte fullt förstådda.1

Är du född med absolut gehör eller har du lärt dig?

Debatten om huruvida absolut gehör är en medfödd förmåga eller en upplärd färdighet fortsätter.

Vissa studier tyder på en genetisk mottaglighet för absolut gehör, vilket antyder att individer kan födas med en större sannolikhet att få förmågan.5 Men miljöfaktorer, som tidig musikalisk träning och exponering för musik, tros också spela en betydande roll i dess utveckling.

Det anses att en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till manifestationen av absolut gehör.5

Exempel på artister som är kända för att ha perfekt pitch

Flera olika kända konstnärer genom historien har kopplats till att vara benägna till absolut gehör, men det är viktigt att notera att alla konstnärer inte besitter denna förmåga.

Bland de konstnärer som tros ha haft absolut gehör finns Ludwig van Beethoven och Wolfgang Amadeus Mozart, båda kända klassiska kompositörer. Även moderna artister som Billie Eilish, Elvis Presley och Michael Jackson har sagts ha absolut gehör.

Det bör dock påpekas att tillgängligheten av exakt historisk dokumentation gör det svårt att definitivt bekräfta äldre konstnärers absoluta gehör.

Hur testar man för perfect pitch?

Testet för absolut gehör kan utföras med olika metoder:
 • En vanlig metod är "the pitch-naming test, där en serie isolerade toner spelas upp och individerna sedan ombeds att identifiera tonerna med sina respektive tonhöjdsnamn.
 • Ett annat test innebär att återskapa en given ton på ett musikinstrument utan någon referenston.
 • Dessutom kan tester inkludera uppgifter som att identifiera intervaller, ackord eller melodier på gehör.8
Dessa utvärderingar kan hjälpa till att avgöra om en person har förmågan att känna igen och återge tonhöjder exakt utan extern hjälp.

Kan du ha absolut gehör med hörselnedsättning eller om du använder hörapparat?

När det gäller förhållandet mellan absolut gehör och hörselnedsättning tyder studier på att personer med hörselnedsättning eller som använder hörapparater kan uppleva en minskning av sitt absoluta gehör.6

I vilken utsträckning detta sker kan variera beroende av graden och typen av hörselnedsättning

I vissa fall kan individer förlora sitt absoluta gehör helt, medan det för andra kan vara försvagat men fortfarande närvarande i viss utsträckning.

Det är viktigt att notera att hörselnedsättning inte nödvändigtvis garanterar förlusten av absolut gehör. Personer som utvecklar absolut gehör innan de upplever hörselnedsättning kan behålla en viss nivå av denna förmåga.

Vad är grundfrekvens och harmoniska toner?

Liksom ljudet från de flesta musikinstrument är en mänsklig röst skapad av komplexa harmoniska toner. Dessa toner består av många rena toner, kallade harmoniska, som främst bestäms av deras frekvens. Komplexa harmoniska toner består av flera frekvenser som är multiplar av en enda grundfrekvens (F0), och är den lägsta frekvensen av en ljudvåg.

Till exempel, om F0 är 100 Hz (hertz), kommer de högre harmoniska att vara 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz och så vidare.

Är tonhöjd viktig för uppfattning av tal?

Tonhöjd är naturligtvis viktigt för musikuppfattningen, men det är också särskilt viktigt för taluppfattningen. Det spelar en avgörande roll i vår förmåga att separera ljud från olika källor, till exempel två personer som pratar samtidigt.

Inuti snäckan, det spiralformade inre örat, ligger basilarmembranet. Det är det viktigaste mekaniska elementet i det inre örat, som vibrerar som svar på inkommande ljudvågor.

Massan och styvheten hos basilarmembranet ändras från basen till spetsen av snäckan. Högfrekventa ljud genererar maximal rörelse av basilarmembranet vid "botten" av snäckan (nära stigbygeln – en av de tre inre benen, se artikeln Förståelse för hörselbenen), medan lågfrekventa ljudvibrationer rör sig upp längs basilarmembranet från basen och aktiverar även de apikala delarna.7

Vibrationsmönstren separerar inkommande ljud i dess komponentfrekvenser, vilket aktiverar olika delar av snäckan. Varje punkt längs basilarmembranet reagerar på ett begränsat frekvensområde. Hos personer med hörselnedsättning är uppfattningen av tonhöjd – både med rena och komplexa toner – ofta sämre än normalt.

Hörselnedsättningen åtföljs ofta av sämre frekvensselektivitet längs basilarmembranet. Det innebär att "hörselfilter" längs membranet är bredare, och därför kan frekvensdiskriminering (att avgöra om två toner har samma tonhöjd eller inte) vara mindre exakt. Förmågan att åtskilja ljudstyrka och bearbeta tidsaspekter av tal kan också påverkas av hörselnedsättning.
 
Med det sagt finns det stor variation mellan olika lyssnare när det gäller många auditiva förmågor.

Sammanfattning

Som slutsats är absolut gehör en sällsynt och mycket eftertraktad förmåga som gör det möjligt för individer att identifiera och exakt återge musiktoner utan extern referens.

Även om perfect pitch anses ha både genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar dess utveckling, är de exakta mekanismerna ännu inte fullt förstådda.

Stora konstnärer genom historien, inklusive Beethoven och Mozart, liksom moderna musiker som Billie Eilish, Elvis Presley och Michael Jackson, har kopplats till absolut gehör.

Tester för absolut gehör innefattar olika bedömningar som utvärderar en persons förmåga att känna igen och återge tonhöjder exakt.

Förhållandet mellan absolut gehör och hörselnedsättning antyder att hörselnedsättning kan påverka absolut gehörs tonhöjdsförmåga både för musik- och taluppfattning, men graden av påverkan kan variera från person till person.

Referenser:

 1. Levitin, D. J., & Rogers, S. E. (2005). Absolute pitch: Perception, coding, and controversies. Trends in cognitive sciences, 9(1), 26-33.
 2. Gregersen, P. K., Kowalsky, E., Kohn, N., & Marvin, E. (1999). Absolute pitch: prevalence, ethnic variation, and estimation of the genetic component. American Journal of Human Genetics, 65(3), 911-913.
 3. Takeuchi, A. H., & Hulse, S. H. (1993). Absolute pitch. Psychological Bulletin, 113(2), 345-361.
 4. Miyazaki, K. (1988). Musical pitch identification by absolute pitch possessors. Perception & Psychophysics, 44(6), 501-512.
 5. Baharloo, S., Johnston, P. A., Service, S. K., Gitschier, J., & Freimer, N. B. (1998). Absolute pitch: an approach for identification of genetic and nongenetic components. American Journal of Human Genetics, 62(2), 224-231.
 6. Oxenham AJ. (2008). Pitch perception and auditory stream segregation: Implications for hearing loss and cochlear implants. Trends Amplif., Dec;12(4):316-31. doi: 10.1177/1084713808325881. Epub 2008 Oct 30. PMID: 18974203; PMCID: PMC2901529.
 7. Eggermont, J. (2017). Hearing Basics. Hearing Loss: Causes, Prevention and Treatment, Ch.1, 3-36. 
 8. What is Perfect Pitch? (2018). Retrieved from https://www.3d-varius.com/what-is-perfect-pitch/ on 8 June 2023.
Informationen i denna artikel är endast avsedd för utbildnings- och informationssyften. Du bör inte använda informationen som ett substitut för, och den bör inte heller ersätta, professionell medicinsk rådgivning. Om du har några frågor om din hälsa bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.